Gorące tematy
Redakcja2.0 - motogazeta społecznościowa

wydrukuj artykuł Sprzeda? opon

Inne publikacje

2006-10-24, autofirmowe.pl
  • http://www.autofirmowe.pl/5727,sprzedaz_opon.html
  • Zmiana opon w samochodzie bywa uci??liwa. D?ugie kolejki, zró?nicowany poziom cen i jako?ci us?ug w serwisach ogumienia, a przy tym kwestia doboru najlepszej opony do auta to bol?czka wielu kierowców, z któr? musz? si? oni zmierzy? dwa razy do roku. Teraz wystarczy to pomno?y? przez liczb? aut w firmie i regionów w kraju, aby zrozumie?, przed jakim wyzwaniem stoj? osoby zarz?dzaj?ce parkiem samochodowym. Na szcz??cie z pomoc? przychodz? im sieci serwisów opon. Wystarczy wybra? jedn? z nich... t? najlepsz?. Ale to wcale nie takie proste. Na polskim rynku dzia?a przynajmniej sze?? profesjonalnych sieci serwisów opon. Z tego cztery swoim zasi?giem obejmuj? ca?y kraj. Ich oferty s? bardzo zbli?one, wi?c wszystko zale?y od obranego kryterium.

    Ilo?? czy jako???
    Dla firmy dzia?aj?cej na terenie ca?ego kraju bardzo istotnym elementem b?dzie ilo?? serwisów dzia?aj?cych w sieci i ich rozlokowanie. Pod tym wzgl?dem najlepiej wypada Partner Opony Polska. Zrzeszaj?c ponad sto serwisów i drugie tyle firm wspó?pracuj?cych, dysponuje najlepiej rozwini?t? sieci? w kraju. W ka?dym z regionów znajdziemy przynajmniej jeden serwis ze znakiem tej firmy. Na drugim miejscu jest Point-S, który ma podobn? liczb? serwisów, ale gorzej rozlokowanych. Brakuje ich w województwach podkarpackim i opolskim. Natomiast Polskie Sk?ady Oponiarskie maj? 90 serwisów, ale na pró?no ich szuka? w województwach podlaskim i pomorskim. Najmniej zak?adów zrzesza firma Driver Polska 67 stacji. Znajdziemy je jednak we wszystkich województwach oprócz warmi?sko-mazurskiego. Nieco gorzej ma si? kwestia serwisów dla aut ci??arowych. Ka?da z sieci posiada takie placówki, ale jest ich znacznie mniej ni? tych obs?uguj?cych auta osobowe i
  • Materiały dostarczone przez:
    autofirmowe.pl
 
 
 Sprzeda? opon

Dodaj komentarz